Notícies

ASSEMBLEES DE LA FEDERACIÓ

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALLS DE MALLORCA.

Tots el grup federats estan convocats a l’Assemblea General Ordinària que tendrà lloc el proper dia 7 de març de 2015 a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 hores en segona convocatòria, a Sant Joan, Sala Multiús a la Plaça de la Constitució.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acte anterior.
  2. Aprovar, si pertoca, la memòria anual de la Federació.
  3. Estudi i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals del 2014 i pressupost de despeses i ingressos de l’exercici 2015.
  4. Informació de la gestió de la Junta Directiva.
  5. Exposició de les activitats duites a terme en l’exercici anterior.
  6. Propostes d’activitats per part de la Junta Directiva per a l’any 2015.
  7. Propostes dels associats.
  8. Altes i baixes de grups. Ratificar l’afiliació de nous membres.
  9. Torn obert de paraula.

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Una vegada acabada l’Assemblea General Anual queda convocada Assemblea Extraordinària per tractar els següents punts:

  1. Elecció dels membres de la Junta Directiva.

Pregam la vostra assitència i puntualitat

Cicle de ballades de Primavera


Ballada primavera

Ballada popular a Campos


cartell enamorats - 2015
 © FMIBM 2011